Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden NRDS BVBA KBO-nr. 0681.950.184.

JURIDISCHE VERHOUDING

1.   Enkel (i)  deze  Algemene  Voorwaarden,  (ii)  het  eventuele  Dienstencontract  en  (iii)  de  Offerte beheersen de contractuele relatie tussen NRDS en de Klant (hierna ook ‘Contract’). 2.       Het Contract komt tot stand vanaf de aanvaarding van de Offerte en desgevallend het Dienstencontract door beide Partijen. Door aanvaarding erkent de Klant voldoende  te  zijn ingelicht over het voorwerp en de geschiktheid van de Diensten voor het beoogde doel.

PRIJS

3.       De prijzen worden bepaald in de Offerte. Al deze bedragen zijn  vermeld  in euro,  exclusief  BTW. De overeengekomen prijzen worden periodiek gefactureerd. Alle betalingsverplichtingen zijn niet-annuleerbaar en betaalde bedragen worden niet terugbetaald. 4.       De prijzen in de Offerte zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande tijdens de duurtijd van de samenwerking wijzigingen voordoen behoudt NRDS zich het recht voor om haar prijzen op evenredige wijze aan te passen, en de Klant aanvaardt dit indien dit geen prijsstijging inhoudt van meer dan 10%. 5.       Alle werken die niet voorzien zijn in de Offerte en desgevallend in het Dienstencontract, en in samenspraak werd uitgevoerd door NRDS wordt aanzien als meerwerk en wordt afgerekend aan een regieprijs, zoals op dat moment gangbaar.

FACTUURVOORWAARDEN

6.       Alle facturen van NRDS zijn verschuldigd binnen de vijftien (15) kalenderdagen, en een factuur wordt met akkoord van de Klant elektronisch (per e-mail) verzonden. 7.       Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.   Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld door de wetgever in het kader van de vigerende wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. 8.       In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden  alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft NRDS het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen,  onverminderd  een  aanspraak  tot schadeloosstelling. 9.   De Klant dient de facturen van NRDS, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de acht (8) kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval. 10.  Bij verlies van kredietwaardigheid van de Klant (faillissement, aanvraag  gerechtelijke reorganisatie of de dreiging daarvan) worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en mag NRDS, zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, elke aanvaarde bestelling kosteloos annuleren.

UITVOERING

11.  NRDS verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’). Alle eventuele adviezen worden vrijblijvend verstrekt. 12.  Eventuele uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor NRDS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete,  schadevergoeding  of ontbinding van het Contract. 13.              De Klant bezorgt NRDS in elk stadium van  de  uitvoering,  tijdig alle  gegevens  die noodzakelijk geacht worden door NRDS voor het  uitvoeren  van  het  Contract.  Indien  deze benodigde gegevens niet tijdig aan NRDS zijn verstrekt, heeft NRDS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant te factureren. De Klant is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door de Klant bezorgde gegevens rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met iemand anders zijn (intellectuele) eigendomsrechten. 14.  Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. NRDS behoudt zich in dergelijk  geval  het recht voor te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

AANSPRAKELIJKHEID

20.  Ingeval van fout is NRDS vooreerst en enkel gehouden tot herstel in natura. 21.  Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn  bedraagt  de  schadevergoeding  waartoe NRDS kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50 % van de betreffende factuurwaarde. In geval de Klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dienen de gebreken en de schade op tegensprekelijke wijze te worden bewezen.   Het is de Klant niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen. 22.  NRDS zal, behoudens bedrog of opzettelijke fout, echter  niet  aansprakelijk  kunnen  gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks - en winstderving, verlies van reputatie of cliënteel, het verlies of de beschadiging van gegevens, of schade aan derden. 23.  Voor wat betreft de producten en/of diensten van derde leveranciers, aanvaardt de Klant dat de aansprakelijkheid van NRDS overeenkomt in de mate (zo uitgebreid en zo beperkt) dat de derde leveranciers hiervoor hun aansprakelijkheid aanvaarden.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

24.  Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens (met inbegrip van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven. 25.  NRDS zal in het kader van  de uitvoering  van  het  Contract  optreden  als de verantwoordelijke voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens van de Klant nodig voor  het Klantenbeheer, meer bepaald:  voornaam,  naam,  e-mailadres  en  GSM-n°  van  de contactpersonen. Tevens zullen deze gegevens worden gebruikt voor de verzending van commerciële informatie m.b.t. diensten of producten die in de lijn liggen van de Diensten of de software. Ze zullen door NRDS voor geen enkel ander doel gebruikt worden noch gedeeld worden met enige derde partijen. NRDS zal deze persoonsgegevens behandelen als vertrouwelijke informatie. De Klant heeft steeds het recht op inzage of op rectificatie.  De Klant  kan klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De gegevens van de  Klant  worden  bijgehouden zolang noodzakelijk voor de uitvoering van het Contract of voor naleving van de wettelijke verplichtingen, o.a. boekhoudkundige verplichtingen. 26.  Elke partij neemt de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet – en regelgeving worden verwerkt en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging worden beschermd.

NIET-AFWERVING

27.  De Klant zal op geen enkele wijze gedurende de duurtijd van het Contract en gedurende een periode van twee (2) jaar na de beëindiging ervan (om welke reden dan ook) hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks: (a) enige poging ondernemen om een medewerker van NRDS ertoe aan te zetten de contractuele band met NRDS te verbreken (o.a. hen bij derden aanbevelen) en/of (b) een contract afsluiten met deze medewerker. 28.  Bij overtreding zal NRDS per individuele overtreding door de Klant gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding per inbreuk dat gelijk is aan 75.000,00 euro (o.a. wegens rekruterings- en  selectiekosten, opleidingskosten,  schade voortvloeiende uit  de niet vervulling van de voor de betrokken Aangestelde opgestelde planning, enz.), te verhogen met € 2.500,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Partijen komen overeen dat deze forfaitaire schadevergoeding overeenkomt met de potentieel voorzienbare schade hoofdens NRDS.

SLOTBEPALINGEN

29.  Het Contract omvat de volledige overeenkomst met betrekking tot het voorwerp ervan,  en vervangt en vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke  of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen. 30.  De hiërarchie tussen de toepasselijke afspraken geldt als volgt (in volgorde van belangrijkheid): de Offerte, het eventuele Dienstencontract en dan de Algemene Voorwaarden NRDS. 31.  Partijen verbinden zich ertoe om correcte en volledige contactgegevens te verstrekken en wijzigingen hierin aan elkaar door te geven, uiterlijk binnen de vijftien (15) dagen na zulk een wijziging. 32.  NRDS is – in tegenstelling tot de Klant  –  gerechtigd  om rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het Contract geheel of gedeeltelijke over te dragen aan derden zonder toestemming van de Klant. 33.  Zo enige bepaling van het Contract door een rechtbank geheel of ten dele nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal het Contract verder blijven bestaan,  voor  de  andere  bepalingen hiervan en het resterende gedeelte van de bedoelde bepalingen.  Partijen komen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling. 34.  Een eventueel in gebreke blijven van NRDS om de uitvoering te eisen van de bepalingen van het Contract, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of  enigerlei  andere bepaling kunnen impliceren. 35.  Ingeval van geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, is enkel de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, bevoegd, met uitsluiting van de vraagstukken die betrekking hebben op de intellectuele eigendom die onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de afdeling Antwerpen. Enkel het Belgisch recht is hierbij van toepassing. 36.  NRDS is gerechtigd om in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de Klant als een referentie.

Versie 01/07/2021

Kom met ons praten over je online zaak

Tijdens een gratis gesprek van één uur luisteren onze experts naar de digitale uitdagingen van jouw bedrijf, analyseren ze de situatie en komen ze met werkbaar advies en een concreet actieplan. Zonder enige verdere verplichting, want dat is onze manier om te bouwen aan de toekomst.

Diensten Cases Over ons Contact

Voel je een digitale klik?